ورود
Logo

پویش ملی صادرات ، پرورش ، فراتر از آموزش

☘️️ كارآفرین تلاش می كند تا چالشی را خلق یا كشف، سپس تحلیل و در نهایت حل نماید.
☘️️ كارآفرینی به روش صادرات یعنی هر اقدامی، چه در فضای ملی و چه در عرصه بین الملل، كه منجر به ارزآوری و یا ممانعت از خروج ارز گردد.
☘️️ گام اول كارآفرینی، تیزبینی بر مسایل پیرامون، گام دوم انتخاب و تحلیل صحیح و سومین گام، تعهد و خستگی ناپذیری است.
محمد امین حاج کاظمیان